ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs  © 2017.  

 

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

Eksāmena organizācija

Sertifikāta pretendents var izvēlēties eksāmena variantu:

•kompleksais

•mutiskais

•rakstiskais

 

Kompleksajam eksāmenam ir divas daļas: mutiskā (dalība dialogā, monologs par izvēlēto tēmu, klausīšanās) un rakstiskā (lasīšana, rakstīšana). Eksāmens notiek divas dienas. Pirmajā dienā tiek veikta rakstiskā daļa (apakštests lasīšanā, apakštests rakstīšanā) un apakštests klausīšanās daļā, t.i. mutiskās runas izpratnē. Eksāmena materiāli uzreiz pēc eksāmena nobeiguma tiek nosūtīti uz ECL Konsorcija sekretariātu.

Otrajā dienā tiek kārtots mutiskais eksāmens. Ja eksaminējamais ir izvēlējies rakstisko eksāmenu, tad jāierodas tikai uz kompleksā eksāmena rakstisko daļu (izpilda lasīšanas un rakstīšanas apakštestus), ja ir izvēlējies mutisko eksāmenu, tad ir jākārto klausīšanās eksāmenu rakstiskās daļas laikā, un pēc tam ir jāierodas uz eksāmena mutisko daļu.

Eksāmena mutiskajai daļai ir divas daļas: dalība dialogā un monologs par doto tēmu, monologam izmantojot attēlu. Eksāmenu pieņem komisija, kuras sastāvā ir divi pasniedzēji. Viens pasniedzējs vada sarunas gaitu, otrs pasniedzējs protokolē atbildes un fiksē kļūdas. Viss eksāmens tiek ierakstīts diktofonā, uzreiz pēc eksāmena noslēguma ieraksti tiek nosūtīti uz ECL Konsorcija sekretariātu.