ECL sertifikācijas centrs

Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs  © 2017.  

 

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

ECL sertifikācijas centrs

Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 543

 

Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 20. §)

Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma

4. panta 12.1 punktu

 

1. Noteikumi nosaka:

 

1.1. kārtību, kādā svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk – svešvalodas eksāmens) aizstāj ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (turpmāk – starptautiskas institūcijas pārbaudījums);

 

1.2. starptautiskas testēšanas institūcijas (pielikums).

 

2. Svešvalodas eksāmenu ir tiesības aizstāt ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, ja:

 

2.1. starptautiskas institūcijas pārbaudījums ir nokārtots šo noteikumu pielikumā minētajā starptautiskajā testēšanas institūcijā un pārbaudījumā ir izpildītas šo noteikumu pielikumā noteiktās minimālās prasības iegūtajam vērtējumam;

 

2.2. izglītojamā iegūtais vērtējums pārbaudījumā vai katrā tā daļā, ja starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtajā dokumentā par pārbaudījumā iegūto vērtējumu (turpmāk – starptautiskās institūcijas dokuments) nav norādīts kopīgais vērtējums, atbilstoši Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem nav zemāks par B1 līmeni;

 

2.3. starptautiskas institūcijas pārbaudījumu izglītojamais nokārtojis vispārējās vidējās izglītības apguves laikā;

 

2.4. starptautiskas institūcijas dokuments par izglītojamā iegūto vērtējumu pārbaudījumā atbilstoši tajā norādītajam derīguma termiņam, ja starptautiskā testēšanas institūcija tādu ir noteikusi, ir derīgs paredzētā svešvalodas eksāmena norises dienā;

 

2.5. Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) atzinumā ir apliecinājis starptautiskās institūcijas dokumenta autentiskumu.

 

3. Izglītojamais, kurš vēlas aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, vai izglītojamā likumiskais pārstāvis (turpmāk – izglītojamais):

 

3.1. attiecīgajā mācību gadā ne vēlāk kā mēnesi pirms tā svešvalodas eksāmena norises, kuru aizstāj ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu;

 

3.2. uzrāda izglītības iestādes vadītājam starptautiskās institūcijas dokumentu un iesniedz tā kopiju.

 

4. Izglītības iestādes vadītājs triju darbdienu laikā pārbauda starptautiskās institūcijas dokumenta atbilstību šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minētajām prasībām un, ja dokuments atbilst minētajām prasībām, iesniedz centrā tā kopiju.

 

5. Centrs divu nedēļu laikā pēc starptautiskās institūcijas dokumenta kopijas saņemšanas pārbauda dokumenta autentiskumu, sazinoties ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārstāvniecību Latvijā, un iesniedz izglītības iestādes vadītājam atzinumu par dokumenta pārbaudes rezultātiem.

 

6. Šo noteikumu 4. un 5. punktā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

7. Izglītības iestādes vadītājs triju darbdienu laikā pēc centra atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par svešvalodas eksāmena aizstāšanu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu vai par atteikumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu un paziņo to izglītojamam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

8. Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētais izglītojamā iesniegums neierobežo viņa tiesības kārtot svešvalodas eksāmenu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību.

 

9. Persona, kura ieguvusi dokumentu par vidējo izglītību Latvijā un ir pieteikusies kārtot svešvalodas eksāmenu augstskolā, ar kuru centrs saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, ir noslēdzis sadarbības līgumu par centralizēto eksāmenu organizēšanu, un kura vēlas aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu:

 

9.1. attiecīgajā mācību gadā ne vēlāk kā mēnesi pirms tā svešvalodas eksāmena norises, kuru aizstāj ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, iesniedz centram rakstisku iesniegumu ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu;

 

9.2. iesniegumam pievieno starptautiskās institūcijas dokumenta kopiju.

 

10. Centrs divu nedēļu laikā pēc starptautiskās institūcijas dokumenta kopijas saņemšanas pārbauda starptautiskās institūcijas dokumenta autentiskumu un atbilstību šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.4. apakšpunktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par svešvalodas eksāmena aizstāšanu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu vai par atteikumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu. Centrs lēmumu paziņo personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

11. Šo noteikumu 7. punktā minēto lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt izglītības iestādes nolikumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Šo noteikumu 10. punktā minēto lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt centra nolikumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

 

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

 

http://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas